गाउँपालिकाका सूचना प्रबाह प्रभाबकारी गराउने लक्ष्यका साथ अडियो नोटिस बोर्ड सुचारु साथै सूचना प्राप्त गर्न १६१८ ०७१ ४११०४७ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ!

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ कार्यपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 10/26/2018 - 13:00 PDF icon गाउंकार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली-3.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 10/26/2018 - 12:58 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली, २०७४ ७४/७५ 10/26/2018 - 12:56 PDF icon गाउ‌ कार्यपालिकाको बैठक स‌चालन का वि-4.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 10/26/2018 - 12:55 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 10/26/2018 - 12:53 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
गाँउसभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 10/26/2018 - 12:52 PDF icon गाउँसभा स‌ञ्चालन कार्यविधि.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ ७४/७५ 10/25/2018 - 13:17 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन (Edited). (2).pdf
शिक्षा ऐन, २०७४ ७४/७५ 10/25/2018 - 13:11 PDF icon शिक्षा ऐन २०७४.pdf
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन , २०७५ ७५/७६ 10/25/2018 - 13:10 PDF icon गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (नमूना) ऐन.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ ७४/७५ 10/25/2018 - 13:08 PDF icon रोहिणी गाउँपालिका न्यायिक समिति कार्यविधि ऐन.pdf

Pages