FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ कार्यपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 10/26/2018 - 13:00 PDF icon गाउंकार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली-3.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 10/26/2018 - 12:58 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली, २०७४ ७४/७५ 10/26/2018 - 12:56 PDF icon गाउ‌ कार्यपालिकाको बैठक स‌चालन का वि-4.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 10/26/2018 - 12:55 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 10/26/2018 - 12:53 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
गाँउसभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 10/26/2018 - 12:52 PDF icon गाउँसभा स‌ञ्चालन कार्यविधि.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ ७४/७५ 10/25/2018 - 13:17 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन (Edited). (2).pdf
शिक्षा ऐन, २०७४ ७४/७५ 10/25/2018 - 13:11 PDF icon शिक्षा ऐन २०७४.pdf
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन , २०७५ ७५/७६ 10/25/2018 - 13:10 PDF icon गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (नमूना) ऐन.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ ७४/७५ 10/25/2018 - 13:08 PDF icon रोहिणी गाउँपालिका न्यायिक समिति कार्यविधि ऐन.pdf

Pages