FAQs Complain Problems

सम्बन्ध विछेद

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
५०
आवश्यक कागजातहरु: 
  • अदालतको फैसलाको फोटोकपी
  • नागरिकताको फोटोकपी १  प्रति