FAQs Complain Problems

कर तथा शुल्कहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
करको दरहरु २०७९ ७९-८० 01/17/2024 - 12:42 PDF icon करको दर २०७९.pdf
वन पैदवार निकासी कर 2078.79 ७८/७९ 12/23/2022 - 12:06 PDF icon वन पैदवार निकासी कर 2078.79.pdf
सवारी सधन कर मनोरन्जन कर २०७८.७९ ७८/७९ 12/23/2022 - 12:05 PDF icon सवारी सधन कर मनोरन्जन कर २०७८.७९.pdf
सेवा, शुःल्क तथा दस्तुर २०७८.79 ७८/७९ 12/23/2022 - 12:04 PDF icon सेवा, शुःल्क तथा दस्तुर २०७८.79.pdf
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, भष्कट, माटो आदि नदीजन्य पदार्थको शुल्क. जरिवाना र छुट शुल्क ७८/७९ 12/23/2022 - 12:03 PDF icon ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, भष्कट, माटो आदि नदीजन्य पदार्थको शुल्क. जरिवाना र छुट शुल्क.pdf
घर नक्सा पास शुल्क तथा दस्तुर २०७८.७९ ७८/७९ 12/23/2022 - 12:03 PDF icon घर नक्सा पास शुल्क तथा दस्तुर २०७८.७९.pdf
व्यवसाय कर २०७८.७९ ७८/७९ 12/23/2022 - 12:01 PDF icon व्यवसाय कर 2078.79.pdf
सम्पत्ति कर 2078.79 ७८/७९ 12/23/2022 - 11:27 PDF icon सम्पत्ति कर 2078.79.pdf
सम्पत्ति करको दर ७५/७६ 11/26/2018 - 15:41 PDF icon सम्पत्ति करको दर.pdf
विभिन्न प्रकारका सिफारिसहरुमा नियमानुसार दस्तुर ७५/७६ 11/26/2018 - 15:36 PDF icon विभिन्न प्रकारका सिफारिसहरुमा नियमानुसार दस्तुर.pdf

Pages