FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
“घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 01/02/2019 - 12:21 PDF icon “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ ७५/७६ 01/02/2019 - 12:19 PDF icon कार्यविभाजन नियमावली, २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७५/७६ 01/02/2019 - 12:15 PDF icon गाउंकार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली-3.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७५/७६ 01/02/2019 - 12:14 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्र्यिवधि, २०७४ ७५/७६ 01/02/2019 - 12:09 PDF icon गाउ‌ कार्यपालिकाको बैठक स‌चालन का वि-4.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 01/02/2019 - 11:53 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 01/02/2019 - 11:49 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
रोहिणी गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७५ ७५/७६ 01/02/2019 - 11:40 PDF icon रोहिणी गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७५.pdf
“घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 10/26/2018 - 13:03 PDF icon रोहिणी गाउँपालिकाको “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
स्थानीय तहको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ ७४/७५ 10/26/2018 - 13:01 PDF icon गाउंपालिका कार्य विभाजन नियमावली-2.pdf

Pages